قطار کویر

 
شعار شرکت ما سفری راحت با آسودگی خیال